فلیپ (Fleeb)

فلیب یک شخصیت/شیع است که در قسمت “Interdimensional Cable 2: Tempting Fate” ظاهر شد. این موجود زنده به عنوان ابزاری برای ساختن پلمبوس استفاده می شود که عصاره ای به نام عصاره ی فلیب را از پلامبوس خارج می کند.