Ants in my Eyes Johnson
Ants in my Eyes Johnson

جانسون مرد چشم مورچه ای

جانسون مرد چشم مورچه ای
  • نام : مرد چشم مورچه ای
  • گونه : انسان
  • شغل : صاحب فروشگاه لوازم الکترونیک
  • اولین حضور : Rixty Minutes
  • صداپیشه : جاستین رویلند


 من جانسون چشم موچه ای هستم، همه چیز سیاه است، چیزی نمی بینم و من هم نمی توانم چیزی را احساس کنم!

جانسون گفت: درست قبل از اینکه آتش بگیرد


  • همانطور که گفته شد، جانسون با توجه به مورچه هایی که در چشمانش است نمی تواند چیزی را ببینند یا احساس کنند. فعالیت تجاری او با آتش گرفتن فروشگاهش به پایان می رسد، وقتی که او درحال سوختن در آتش است کسی به او کمک نمیکند. سرنوشت او در حال حاضر ناشناخته است.
  • همانطور که در آگهی تبلیغاتی اش نشان داده میشود او در مغازه اش تلویزیون، مایکروویو و رادیو میفروشد. با اینحال بخاطر اینکه چیزی نمیبیند نمیداند چه چیزی میفروشد.
  • همه چیز برای او مجهول است و به همین دلیل اون حتی اجناس را رایگان میفروشد.
  • جانسون چشم مورچه ای از یک وضعیت عصبی رنج می برند که به او اجازه دیدن یا حس کردن نمی دهد.