جمع کننده
جمع کننده

جمع کننده


  • نژاد : لامپ کم نور
  • وضعیت : زنده
  • شغل : گردآورنده گونه های بیگانه
  • محل زندگی : Menagerie
  • اولین حضور : Morty’s Mind Blowers


بیوگرافی جمع کننده

جمع کننده به منظور جمع آوری تمام گونه های زنده موجود در جهان ، مدیریتی را برپا كرد. او ریک و مورتی را به تصرف خود در آورد تا گونه های انسانی زمین را نشان دهند . ریک دستگاهی را برای ارسال طرح خود توسط امواج رادیویی به زمین ابداع کرد که توسط ناسا دریافت شود تا آنها بتوانند یک وسیله نقلیه بین ستاره ای بسازد. این وسیله نقلیه می تواند به محل ریك و مورتي منتقل شود ، جایی كه آنها جای خود را با خلبانان تعویض كردند و آنها را به عنوان نمایندگان جدید انسان در این مجموعه باقی گذاشتند . به نظر نمی رسد که جمع کننده از این تغییر خوشحال باشد.

نکته

  • او براساس مجموعه The Marco Comics ساخته شده است
  • طراحی او بر اساس لامپ است